UPS Nedir?
UPS nedir?

UPS ; elektrik yükünün ( elektrik ile çalışan tüm cihazlar ) bağlı bulunduğu şebekede meydana gelen veya gelebilecek olası gerilim dalgalanmaları ( çöküntüler, yükselmeler, ani değişikler ),
harmonikler, kısa veya uzun süreli kesintiler v.b. durumlarda yükü bu değişimlerden koruyan ve yükün sağlıklı ve kesintisiz çalışmasını sağlayan elektronik cihazlardır.

İngilizce ve Türkçe olarak aşağıdaki şekillerde anılır.

UPS : Uninterruptible Power Supply

KGK : Kesintisiz Güç Kaynağı

Basa dön

 

UPS modelleri nelerdir?

UPS'ler yapıları itibariyle; Statik UPS ve Dinamik UPS olmak üzere ikiye ayrılırlar.
Statik UPS'ler de çalışma şekillerine göre;
OnLine UPS,
Line Interactive UPS,
Off Line UPS
olmak üzere üçe ayrılırlar.
Tüm modeller aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

Basa dön

 

UPS niçin kullanılır?

UPS elektrik ile çalışan hassas cihazlarımızın kesintisiz ve sağlıklı çalışmasını sağlamak için kullanılır.
En doğru seçim, maliyeti yüksek olmasına rağmen OnLine UPS kullanmaktır.
Ancak; düşük maliyet ile çözüm düşünüldüğünde, elektriksel risk olasılığı küçük olan yerlerde
( 1 veya 2 PC bağlanacak ofis ortamları, ev içi kullanımlarda, hassas olmayan elektriksel cihazların beslenmesinde vs.) Line Interactive UPS modelleri de tercih edilebilir... 

Basa dön

 

Statik UPS nedir?

Statik UPS tanımı içine giren farklı çalışma prensiplerinin tamamında, genel olarak üç ortak temel unsurdan söz etmek mümkündür.
Bunlar; şebekeden sağlanan AC enerjiyi doğrultarak akü grubuna ve eviricilere aktaran doğrultucu, akü grubundan ve doğrultucudan alınan DC enerjiyi
tekrar AC enerjiye evirerek yüklere aktaran evirici ve bu işlemler için gerekli DC enerjiyi depolamak için kullanılan akü grubu'dur.

Şebekeden çalışma anında AC/DC ve DC/AC dönüşümü yaparlar ve kesinti halinde çıkışı akü grubundan beslerler.
OnLine UPS, Line Interactive UPS ve Off Line UPS olarak üç ayrı tip Statik UPS vardır. Off Line tipi UPS’ler genellikle küçük güçlerde üretilirler.
Çünkü şebekedeki elektrik kesintisi durumunda UPS'in yükü akü grubuna aktarması sırasında yüksek güçlerde sorunlar yaşanabilir.
OnLine UPS modellerinde böyle bir durum söz konusu değildir. Çünkü yük sürekli olarak AC/DC/AC dönüşümü yapılarak beslenmektedir.
Şebeke kesintilerinde herhangi bir kesinti yoktur. Bu yüzden OnLine UPS sistemleri yüksek güçlerde sorunsuzca kullanılabilir.

Statik UPS’lerde yapısal nedenlerle ortaya çıkan, şebekeye yönelik harmonik salınımlar ve giriş güç faktörüne yönelik olumsuz etkiler, yeni nesil UPS’lerde azaltılmıştır.
Bu amaçla, özellikle büyük güçlerdeki yeni nesil UPS’lerde 12 Darbeli Doğrultucular, ve Giriş Harmonik Filtreleri ön plana çıkmış, ayrıca PFC (Power Factor Correction) devrelerinin kullanımı yaygınlaşmıştır.

Akü grubunun şarj yönetiminde ise akülere zarar vermemek için akım sınırlama, yüksek gerilim koruması, ortam sıcaklığı ve akülerin özel çalışma karakteristiklerinden faydalanılarak akülerin kullanım ömürleri arttırılabilir.
Statik UPS’lerde, yükleri aküler üzerinden beslemek ve bu amaçla AC çıkış gerilimi üretmek için kullanılan evirici kısmı, dinamik UPS’lerden farklı olarak, her zaman statik teknolojiye dayalıdır.
Özellikle OnLine UPS sistemlerinde güncelliğini koruyan PWM (Puls Width Modulation), AC sinüs çıkış elde etmek için en yaygın yöntem olarak kullanılır.

IGBT kontrol tekniklerindeki son gelişmeler sayesinde, günümüzde %100 dengesiz yükler için çıkış faz kaymaları, gerilim değişim oranları asgariye indirgenmiş olan statik eviriciler kullanılmaya başlanmış ve
bu tür ayrıntılarda avantajlı konumda olan dinamik eviricilerle rekabet edebilecek düzeyde, yüksek güçlü statik UPS’ler ortaya çıkmıştır.

Statik UPS’leri oluşturan bu temel kısımlara ek olarak, diğer tüm UPS’ler için de geçerli olan, kontrol paneli ve kontrol yazılımları da, hem UPS’lerin teknolojik düzeylerini ortaya koyan, hem de kullanıcıyla doğrudan ilgili olan unsurlardır.
Özellikle OnLine UPS’ler açısından önemli diğer unsurlar ise; yükü şebekeye aktarmaya yarayan Statik ByPass Anahtarı, giriş, çıkış ve DC bara filtreleri olarak sıralanabilir.

Basa dön

 

Dinamik UPS nedir?

Dinamik UPS’ler adından da anlaşılacağı gibi herhangi bir arıza durumunda yükü hareketli parçalarla besleyen UPS sistemleridir.
Ancak uygulamalarda oldukça farklılık gösterirler. Dinamik UPS’ler genelde yüksek güç uygulamalarında kullanılırlar ve bir alternatör grubu ile birlikte çalışırlar.

Özelikle, kinetik enerji depolama teknikleri açısından kendi aralarında farklılıklar gösteren Dinamik UPS’ler, son dönemde yarıiletken teknolojisindeki gelişmelerin etkisiyle, kısmen statik uygulamaları da içermeye başlamışlardır.
Bazı üreticiler, bu alanda da birbirlerinden farklı karma uygulama yöntemleri geliştirmişlerdir.
Örneğin enerji depolama işlemi bir akü grubu aracılığıyla statik olarak sağlanırken, yüke aktarma işleminin dinamik bir alternatörle gerçekleştirildiği uygulamalar mevcuttur.

Yine farklı bir yöntem olarak; enerji depolama işleminin bir volan üzerinde dinamik olarak gerçekleştirildiği, ancak girişte ve çıkışta statik doğrultucu-evirici devrelerin kullanıldığı sistemler de,
bu tür karma uygulamalara örnek gösterilebilir.

Basa dön

 

OnLine UPS nedir?

UPS'ler temel olarak 3 çeşide ayrılırlar. Bunlar;

1-) Eviricinin sürekli devrede olduğu beklemesiz olarak çalışan OnLine UPS’ler,

2-) Şebeke etkileşimli olarak çalışan Line Interactive UPS’lerdir,

3-) Eviricinin sadece şebeke arızası durumunda yükü beslediği, beklemeli olarak çalışan Off Line UPS (Stand-By UPS)'ler,

OnLine UPS’lerde şebekede enerji olsun ya da olmasın yük sürekli olarak evirici üzerinden beslenir.
Şebekede enerji olduğu sürece hem aküler şarj edilir, hem de şebeke ile aynı frekansta çalışan evirici yardımıyla yük beslenir.
Şebekede kesinti olması durumunda aküden aldığı enerjiyi yüke aktarır. Yükün bu biçimde beslenmesi sırasında şebekeden veya aküden besleniyor olması UPS çıkış gerilim kalitesi ve sürekliliğini değiştirmemektedir.
Son teknoloji ürünler hep OnLine UPS mantığı ile üretilmektedir.

 Online UPS sistemleri, motor-jeneratör uygulamaları gibi dengesiz frekansın sorun olduğu alanlarda da kullanılabilir.
Ayrıca aşırı yüklenme, aşırı ısı, kısa devre gibi UPS üzerinde oluşan herhangi bir arıza durumunda yük Statik Anahtarlar üzerinden kesintisiz olarak şebekeye aktarılır.
En iyi çıkış OnLine UPS sistemlerinde elde edilir. Çünkü şebeke arıza durumu hariç daima AC/DC/AC dönüşümü ile yüke enerji sağlar. Çıkış bu yüzden Off Line ve Line Interactive UPS sistemlerinden daha iyidir.


statik ups tipleri

 

Line Interactive UPS’lerde şebeke varken evirici pasiftir ve bu durumda şebeke gerilimini regüle eden kısım ve akü şarj birimi aktiftir.
Akü grubu ve evirici kısmı, şebeke enerjisi kesildiğinde devreye girer ve aküler üzerinden yükü besler.
Akülerin doldurulması şebekenin normal olduğu durumda eviricinin ters yönde işletilmesiyle sağlanır.

Şebeke hatası oluştuğunda Statik Aktarım Anahtarı açılır ve güç akışı akülerden UPS çıkışına doğru akmaya başlar.
Çıkışa bağlı olan düşük anahtarlama geçişi özellikli regülasyon sistemi sayesinde gerilim düzenlemesi sağlanır ve gerçek düşük şebeke geriliminde (Brownout) de UPS’in çalışması sağlanır.
Aksi halde UPS anahtarlarının aküden çalışma durumuna geçirilir. Bu durum UPS’in çok zayıf şebekelerde de çalışabilmesine imkan vermektedir.

Line Interactive UPS'ler piyasada özellikle voltaj regülasyonlu UPS olarak bilinmektedir.
Bu doğrudur ancak; line interactive UPS'lerin birçoğu giriş gerilimini belirli toleranslar içerisinde kaldığı sürece olduğu gibi çıkışına yani yüke vermektedirler.
Bu toleranslar cihaz üreticilerinin tercihine bağlı olarak değişebilmekle birlikte genel olarak 200 VAC ile 235 VAC aralığında oynamaktadır. Bu durum hassas cihazlar için oldukça önemli bir risktir.


statik ups tipleri

 

Off Line UPS (Stand-By UPS)’lerde şebekede enerji bulunduğu sürece yük şebekeden beslenir, ancak evirici hazır bekletilir ve şebekede enerji kesildiği anda devreye girerek yükü beslemeye devam eder.
Off Line UPS’ler tercih edilirken şebeke kesintisi durumunda devreye girme süresi en kısa olanı tercih edilmelidir.
Daha çok tek kullanıcılı bilgisayar sistemleri ve çok hassas olmayan elektronik cihazlar için uygundur.

Basa dön

 

UPS nerelerde kullanılır?

Şebekedeki bozucu etkiler ve kritik yükler:

Elektrik enerjisinin gittikçe yaygın kullanım alanı bulması, hayati önem taşıyan yada sürekli çalışması gereken, cihaz ve sistemlerde uygulanması, bu enerjiyi üreten kaynakların güvenilirlik sorununu gündeme getirmiştir.
Tüketilen elektrik enerjisinin %95'den büyük bir oranını sağlayan AC şebekede, güvenilirlik için alınan tüm önlemlere rağmen, günümüz uygulamalarında yetersizliklerle karşılaşılmakta,
kritik yük olarak nitelendirilen cihaz ve sistemlerin Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS) üzerinden beslenmesi zorunlu olmaktadır.

AC şebekeleri aşağıdaki özellikleri sağladığı varsayılan gerilim kaynaklarıdır:
• Sabit efektif değer ve sabit frekansta alternatif gerilim sağlar.
• Gerilim dalga şekli sinüzoidaldir.
• Sağlanan enerji süreklidir.
• Sıralanan bu özellikler yükleme şekli ile değişmez.

Ancak bu özellikleri pratikte bulmak mümkün değildir. Şebekeyi oluşturan kuvvet santrallerindeki jeneratörlerden tüketicinin bağlandığı besleme klemensine kadar bütün birimler,
belirtilen özellikleri sınırlı olarak sağlarlar. Gerilim efektif değeri ve dalga şeklinin değişmesi, genellikle yüklenmeye bağlıdır.
Kısa devre empedansının ideal olarak sıfır olmaması, çekilen akıma bağlı olarak gerilimin değişmesine neden olur.
Efektif değeri sabit tutmak için gerilim regülatörlerinden, dalga şeklini düzeltmek için filtre devrelerinden yararlanılabilir.

Şebekenin herhangi bir noktasında oluşacak geçici arızalar da tüketiciyi etkiler.
Enerji nakil hattının kopması, aşırı yüklenmede kesicilerin devreyi açması, nakil hattına yıldırım düşmesi, indirici ve yükseltici trafoların devreye girip çıkması gibi durumlarda; gerilimde kısa yada uzun
sürekli kesintiler görülür ve tüketici temiz enerji ile beslenemez. Buna benzer durumlarda motor-jeneratör grupları gibi yedek güç kaynaklarına başvurulabilir.
Ancak bunlar elektro mekanik dönüştürücüler olduğundan, kesinti süresini belli bir değerin altına indiremez. Kesinti sırasında grubun otomatik olarak çalıştırılması ve sürekli rejime girmesi bile birkaç dakika alır.
Grubun sürekli çalıştırılması ve kesinti ile birlikte yükün jeneratöre aktarılması ise birkaç yüz milisaniye süre gerektirir. Ancak bu yol da ekonomik açıdan verimli değildir.

Modern teknolojinin getirdiği olanaklar yanında karşılaşılan belki de en önemli problem, elektrik gücü ile çalışan bir takım cihaz ve sistemlerin beslemede görülebilecek çok kısa süreli aksamalardan bile etkilenmeleridir.
Hastaneler, havaalanları, haberleşme merkezleri gibi kuruluşların kesintilere tahammülü gittikçe azalmaktadır.
Örneğin bir açık kalp ameliyatı veya iniş sırasında uçağa gerekli bilgilerin aktarılması anında doğabilecek kesintiler hayati önem taşımaktadır.

Şebeke arızaları endüstriyel otomasyon sistemlerinde verimi büyük ölçüde etkilemektedir. Süreklilik isteyen proseslerde kesinti sonucu doğan malzeme ve işgücü kayıpları önemli boyutlardadır.

Gerek hayati önem taşıyan kuruluşlarda, gerekse endüstriyel uygulamalarda gittikçe yaygın kullanım alanı bulan ups’lerin kullanım alanları aşağıda sıralanmıştır.

- Bilgisayarlar ve bilgisayar destekli otomasyon sistemleri,
- Bilgisayar destekli üretim / ambalajlama tezgahları (otomotiv, metal işleme, tekstil vb.)
- Tıbbi elektronik cihazlar, hastaneler
- Hava alanı aydınlatması
- Hava trafik kontrol merkezleri
- Askeri radar sistemleri
- Haberleşme ve yayın kuruluşları
- Asansörler
- Elektronik kapılar
- Barkod cihazları
- Yazar kasalar
- Fotoğraf baskı cihazları ( Minilab vs. )
- CNC Tezgahları
- Elektronik teraziler
- Acil durum aydınlatma sistemleri
- Isıtma cihazları
- Soğutma cihazları


UPS'ler işte bu gereksinimlerin zorlaması ile ortaya çıkmış statik elektronik düzenlerdir.
Güç elektroniği ve elektronik kontrol tekniğindeki gelişmelere paralel olarak yenilenen UPS'ler günümüzde tüketicinin tüm isteklerine cevap verebilecek özellikte ve performansta yapılabilmektedir.

UPS'ler özellikle bilgi işlem sistemlerinde ve kişisel bilgisayarlarda şebekede bir arıza oluşması halinde o esnada çalışılan bilginin kaybolmaması ve genel olarak cihazın şebekeden gelebilecek bozucu etkilere karşı korunması amacıyla kullanılmaktadır.

Bu bozucu etkiler;

- Rasgele veya düzenli elektrik kesintileri
- Kapasite yetersizliğinden doğan gerilim düşümleri veya sürekli düşük ya da yüksek şebeke gerilimi Genel olarak güç kalitesinin düşük olması.
- Harmonik bozulmalar, kararsız frekans, ani gerilim sıçramaları ve gürültü.
- Harmonikler yakındaki bir tesiste büyükçe bir elektrik yükünün devreye girmesi veya çıkması ya da doğrusal olmayan yüklerin kullanımda olması nedeniyle oluşan ve
şebeke gerilimi dalga şeklinin olması gereken sinüs formundan uzaklaşması sonucu ortaya çıkan yüksek frekanslı titreşimler olarak özetlenebilir.

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) kullanımını gerekli kılan enerji sorunları şunlardır;

GÜÇ SORUNLARININ ÇEŞİTLERİ

SPIKE
Spike, voltajdaki ani, dramatik gerilimdir; cihaza zarar verebilir veya tamamen çökertir.
Bilgisayar çalışmalarını sekteye uğratabilecek hatta ekipmana zarar verebilecek yüksek genlikli anlık olaylardır.
Spike çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. En önemli neden yakın, uzak bir yere veya enerji iletim hatlarına düşen yıldırımlardır. Spike'lar şebeke geriliminin aniden geri dönmesi yüzünden de oluşabilir.
Bunlar gerilimde büyük sıçramalara neden olabilirler.

Spike oluşturan diğer olaylar, büyük elektronik yüklerin veya şebekenin açılıp kapanması ve statik deşarjdır.
Spike sonucunda oluşabilecek en yıkıcı olay donanımın zarar görmesidir. Yüksek gerilim darbeleri mikroçip yollarında (traces) delikler açabilir.
Bazen bu hasar hemen kendini gösterir; bazen de olaydan günler, haftalar boyunca kendini göstermeyebilir.
Zarar görmüş data, yazıcı, terminal veya data işleme hataları daha az tehlikeli sonuçlardır.
Donanıma çok ciddi zarar verebilir. Bilginin kaybına neden olur.

SURGE
Voltajda kısa dönemlik artış. Saniyenin en az 1/120 'si kadar sürer. Bir peryottan uzun süren aşırı gerilimlerdir diyebiliriz..
Surge, büyük miktarda güç çeken hattaki bir cihazın aniden durması veya kapatılması sonucu oluşabilir. Şebekeler büyük yükleri hat dışında anahtarladıkları zaman surge oluşabilir.
Klimalar gibi çok güçlü elektrik motorlar ve civardaki ev aletlerinin çalıştırılması neden olabilir. Bu ekipmanlar çalıştırıldığında güç hatlarında ekstra güç harcanır.
Bilgisayarlar ve benzeri hassas elektronik aletler belli voltaj aralığında güç almak için tasarlanmışlardır. Beklenen voltajın dışındaki herhangi birşey bu aletleri zarara uğratacaktır.
Bir surge’ün büyüklüğünden çok süresi önemlidir. Uzun veya sık surge’ler bilgisayar donanımına hasar verebilir.

SAG
Voltaj seviyelerindeki kısa süreli düşüşlerdir. En genel güç sorunudur.
Sag (çöküntü) surge’ün zıttıdır. Bunlar uzun süreli düşük gerilim durumlarıdır.
Topraklama hataları, zayıf güç sistemleri, büyük elektriksel yüklerin ani start-up’ları gerilim çöküntülerinin tipik sebepleridir.
Motorlar, kompresorlar, asansörler vb gibi aletlerin start-up güç talepleri tipik sebeptir.
Çöküntüler, ayrıca şebekenin ekstra güç ihtiyaçlarıyla başetme yoludur.
Yıldırım düşmesi de ayrıca çöküntülerin önemli bir nedenidir. SAG (Çöküntüler), bilgisayarlara karşı ciddi bir tehdit oluşturabilir.
Çöküntüler disk sürücüleri yavaşlatabilir, okuma hatalarına ve hatta çökmelerine sebep olabilir.
Bir çöküntü, bilgisayarı, ihtiyacı olan güçten mahrum bırakabilir; kilitlenmiş klavyelere ve sistem çökmesiyle sonlanacak bilgi kayıplarına yol açabilir.
Bu çöküntüler, elektrik aletlerinin özellikle elektrik motorlarının ömrünü kısaltır.

GÜRÜLTÜ
Teknikte EMI (Elektromagnetik Interferance) ve RFI (Radio Frequency Interferance) olarak bilinir; elektriksel gürültü, istenen sinüs dalgayı engeller.
Normal sinüs dalganın üzerine binen çeşitli yüksek frekans darbeleri için kullanılan kollektif bir terimdir.
Genliği birkaç mV’den birkaç V’ye kadar değişebilir.
Özellikle tehlikeli bir problem, radyo frekans (RF) gürültüsüdür.
Elektriksel gürültü, jenaratörler, radyo vericileri, şimşek çakması, yük anahtarlaması ve endüstriel
ekipman gibi birçok sebepten oluşur. Aralıklı veya kronik (sürekli) olabilir.
RF gürültüsü, elektrik kabloları üzerinde dolaşan yüksek frekanslı sinyallerden oluşur.
RF gürültüsü, yıldırım çarpması, radyo iletimleri ve bilgisayar güç kaynakları tarafından yaratılabilir.
Gürültü, hatalı data iletimine ve bilgisayar işlem, yazıcı ya da terminal hatalarına sebep olabilir. Programlarda ve data dosyalarında hatalara sebep olur.

BROWNOUT
Dakikalar, hatta saatler süren uzun süreli düşük gerilim durumlarıdır.
Tepe akım isteği kapasitenin üzerinde olduğu zaman şebekeler tarafından yaratılırlar.
Brownout, lojik devre ve disk sürücüleri düzgün çalışmaları için gerekli gerilimden mahrum bırakarak hatalı çalışmalarına veya donanım hasarlarına sebep olurlar.

BLACKOUT
Şebeke gücünün tamamen yitirilmesi durumudur.
Dakikalar, saatler, hatta günler süren 0 (sıfır) gerilim durumlarıdır.
Enerji dağıtım şebekesine, taşıyabileceğinden daha fazla yük bindirildikçe daha sık meydana gelirler.
Blackout, topraklama hataları, kazalar ve doğal afetler yüzünden oluşabilir.
En mühim etkisi sistem çökmelerine sebep olmasıdır.
Şebekede aşırı talep, şimşek çakmaları, nakil hatlarında oluşan buzlar, depremler bazı sebepleridir.
Güç aniden kesildiğinde disk sürücüler veya diğer sistem bileşenleri zarar görebilir.
Hafıza (ram) veya ön bellek kaybı, sürücüdeki tüm bilgilerin silinmesiyle sonuçlanacak hard-disk FAT'inin kaybı gibi sonuçlar oluşturabilir.

HARMONİKLER
Normal sinüs dalgada oluşan bozukluklardır. Harmonikler, gerisin geri AC hattına lineer olmayan yükler tarafından iletilirler.
Fax ve fotokopi makinaları, bilgisayarlar, değişken hızlı motorlar lineer olmayan yüklere örnek olarak verilebilir.
Bu harmonikler, AC hattına bağlı diğer cihazların çalışmalarını engelleyebilir. Harmonikler, iletişim hatalarına ve donanım hasarlarına sebep olabilirler.
Üç fazlı sistemlerde trafoların ve nötr iletkenlerin aşırı ısınıp yangın tehlikesi oluşturmalarına sebep olabilir.

Şebeke gücü kesilirse ne olur?

Bir UPS'in bir bilgisayarı ani bir güç kaybına karşı koruyup koruyamayacağı genelde UPS'in fişini çekip sonucu görmekle test edilir.
Eğer bilgisayar hala çalışıyorsa, UPS bu iş için uygun görünür.
Yaptığımız bir testde gördük ki bu test, olabilecek güç hatalarının sadece zayıf bir simulasyonudur ve bazı UPS markaları gerçek güç hatalarına bu basit "fişi çek" testinden daha fazla tepki süresi veriyorlar.
Bu demektir ki "fişi çek" testinden 100 kez başarıyla geçmiş bir UPS, gerçek bir sorun karşısında bilgisayarınızı koruyamayabilir.

Fiş çekme testi ile gerçek bir güç sorunu arasındaki benzerlik her iki durumda da bilgisayara gerilim verilmemesidir.
Ana fark, gerçek bir güç kaybında (real power outage) binanızdaki diğer elektriksel yükler UPS'inizin güç kablosuna bağlı kalırlar.
Bu yüklerin güç çekişi UPS'e oranla çok fazladır ve bundan dolayı UPS girişinde bir kısa devre sunarlar. Bununla fişi çekme testi arasında derin bir farklılık vardır.

 
UPS e neden ihtiyaç duyulur
Şekil 1A  Şekil 1B


Çoğu UPS üreticileri güç kesintisi tespit edildiğinde devreye yedek güç ünitesini sokan tepki sistemi kullanırlar.
Fişi çekme durumunda UPS çıkışına hemen enerji verilir ve sonuç mükemmeldir. Gerçek bir güç sorununda, yedek ünite, transfer anahtarı hareketini tamamlayıncaya kadar kısa devre edilir.
Dolayısıyla fiş çekme testine göre ek bir tepki zamanı ortaya çıkar. Pratikte bu tepki zamanı %20 ila %50 arasında artabilir.
Belli koşullar altında anahtar ark yaratabilir ve güç kusuruna tepki 8 ms yada yarım periyod artabilir. Sonuç olarak bu sistemi kullanarak elde edilen performans tutarlı değildir.

Bazı üreticilerin UPS ürünleri değişik bir sistem kullanır. Bunların sisteminde UPS "beyni" transfer anahtarının işini tamamladığından emin oluncaya kadar yedek güç ünitesini devreye sokmaz.
Bu yapıda yedek güç hiçbir zaman güç giriş kablosuna bağlanmaz. Anahtar, güç girişi yerine yedek gücü seçinceye kadar yedek güç devreye girmez. Bundan dolayı gerçek güç sorunlarına olan tepki "fişi çek" testininkiyle aynıdır.

Doğru Tercihi Yapmak:

Aşağıdaki tablo hangi sorunlar için hangi cihazların uygun olduğunu göstermektedir:

Sorunlar OnLine UPS Off Line UPS Line Conditioners
Blackout  
Brownout
Spike
Surge
Çöküntü (Sag)
RF Gürültüsü  
Ortak Mod Gürültüsü    
Harmonikler    

 

 

Basa dön 

 

OnLine UPS nasıl çalışır?

OnLine UPS’lerde şebekede enerji olsun ya da olmasın yük sürekli olarak evirici üzerinden beslenir.
Şebekede enerji olduğu sürece hem aküler şarj edilir, hem de şebeke ile aynı frekansta çalışan evirici yardımıyla yük beslenir. Şebekede kesinti olması durumunda aküden aldığı enerjiyi yüke aktarır.
Yükün bu biçimde beslenmesi sırasında şebekeden veya aküden besleniyor olması UPS çıkış gerilim kalitesi ve sürekliliğini değiştirmemektedir.
Son teknoloji ürünler hep OnLine UPS mantığı ile üretilmektedir.

 Online UPS sistemleri, motor-jeneratör uygulamaları gibi dengesiz frekansın sorun olduğu alanlarda da kullanılabilir.
Ayrıca aşırı yüklenme, aşırı ısı, kısa devre gibi UPS üzerinde oluşan herhangi bir arıza durumunda yük Statik Anahtarlar üzerinden kesintisiz olarak şebekeye aktarılır.
En iyi çıkış OnLine UPS sistemlerinde elde edilir. Çünkü şebeke arıza durumu hariç daima AC/DC/AC dönüşümü ile yüke enerji sağlar. Çıkış bu yüzden Off Line ve Line Interactive UPS sistemlerinden daha iyidir.


statik kgk tipleri


 

Basa dön 

 

Niçin UPS alırız?

Elektrik ile çalışan hassas cihazlarımızın kesintisiz ve sorunsuz çalışmasını sağlamak için UPS kullanırız. En doğru seçim, maliyeti yüksek olmasına rağmen OnLine UPS kullanmaktır.
Ancak; düşük maliyet ile çözüm düşünüldüğünde, elektriksel risk olasılığı küçük olan yerlerde ( 1 veya 2 PC bağlanacak ofis ortamları, ev içi kullanımlarda, hassas olmayan elektriksel cihazların beslenmesinde vs.)
Line Interactive UPS modelleri de tercih edilebilir... 
Hassas sistemlerde mutlaka Online UPS kullanılmalıdır.

 

Basa dön 

 

OnLine UPS alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Satış yapan firmanın satın alınan ürünün arkasında ne kadar durduğu çok önemlidir. Mümkünse işi Kesintisiz Güç Kaynağı ( UPS ) olan en az 10 yıllık geçmişi olan firmalar tercih edilmelidir.
Online UPS ler için en önemli konu ürün satın alınan firmanın teknik servisi olup olmadığıdır. Mutlaka satın alma yapmadan önce Teknik Servis sorulmalıdır.

 

Basa dön 

 

Line Interactive UPS alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Satış yapan firmanın satın alınan ürünün arkasında ne kadar durduğu çok önemlidir. Mümkünse işi Kesintisiz Güç Kaynağı ( UPS ) olan en az 5 yıllık geçmişi olan firmalar tercih edilmelidir.

 

Basa dön 

 

UPS gücünü nasıl belirlemeliyiz?

UPS gücünü www.upsnedir.com web sayfasını hazırlayan AC/DC Elektronik Sistemler Ltd. Şti. nin resmi web sayfası olan www.acdc.com.tr adresinden UPS Güç Hesabı linkinden hesaplayabiliriz...

 

Basa dön

 

UPS'in aküleri nasıl olmalıdır?

UPS lerde bakımsız, tam kapalı Kuru tip Aküler kullanılmalıdır. Bu akülerin üretim tarihi olabildiğince yeni olmalıdır. Üretim tarihi 2-6 aylı geçmeyen aküler sorunsuz olarak kabul edilip, kullanılabilir. Kesinlikle sulu tip aküler kullanılmamalıdır. Mümkünse 10 Yıl ömür beklentili ve avrupa menşeili aküler tercih edilmelidir.

 

Basa dön 

 

UPS Alırken teknik servis ne kadar önemsenmelidir?

Online UPS sistemleri, motor-jeneratör uygulamaları gibi dengesiz frekansın sorun olduğu alanlarda da kullanılabilir.
Ayrıca aşırı yüklenme, aşırı ısı, kısa devre gibi UPS üzerinde oluşan herhangi bir arıza durumunda yük Statik Anahtarlar üzerinden kesintisiz olarak şebekeye aktarılır.
En iyi çıkış OnLine UPS sistemlerinde elde edilir. Çünkü şebeke arıza durumu hariç daima AC/DC/AC dönüşümü ile yüke enerji sağlar. Çıkış bu yüzden Off Line ve Line Interactive UPS sistemlerinden daha iyidir.


 

Line Interactive UPS’lerde şebeke varken evirici pasiftir ve bu durumda şebeke gerilimini regüle eden kısım ve akü şarj birimi aktiftir.
Akü grubu ve evirici kısmı, şebeke enerjisi kesildiğinde devreye girer ve aküler üzerinden yükü besler. Akülerin doldurulması şebekenin normal olduğu durumda eviricinin ters yönde işletilmesiyle sağlanır.

Şebeke hatası oluştuğunda Statik Aktarım Anahtarı açılır ve güç akışı akülerden UPS çıkışına doğru akmaya başlar.
Çıkışa bağlı olan düşük anahtarlama geçişi özellikli regülasyon sistemi sayesinde gerilim düzenlemesi sağlanır ve gerçek düşük şebeke geriliminde (Brownout) de UPS’in çalışması sağlanır. Aksi halde UPS anahtarlarının aküden 

Basa dön 

 

İletişim Bilgilerimiz

AC/DC Elektronik Sistemler Danışmanlık Sanaayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:5 No:146 Okmeydanı / İstanbul

Tel : 0212 320 20 07 - e-mail : info@acdc.com.tr